Archons elme paraziták


Végül is egészen eltúlzott jellegű fantáziaformák léphetnek fel. Az orvosnak titokzatosan félelmetes tulajdonságai tűnnek fel: varázslónak vagy ördögi bűnözőnek látszik, vagy a párhuzamos jónak: üdvözítőnek. Esetleg a kettő archons elme paraziták látszik. Értsük meg jól: nem a beteg tudatának tűnik így fel szükségszerűen, hanem olyan fantáziák kerülnek felszínre, amelyek az orvost ilyen formában jelenítik meg. Ezeknek a pácienseknek gyakran nem fér a archons elme paraziták, hogy e fantáziák belőlük magukból erednek, és tulajdonképpen semmi vagy igen kevés közük van az orvos tulajdonságaihoz.

E tévedésnek az az oka, hogy az effajta projek­ciónak semmiféle személyes reminiszcenciaalapja nincs. Alkalmilag be lehet bizonyí­tani, hogy a gyermekkor egy fázisában hasonló fantáziák fűződtek az apa és az anya személyéhez, anélkül, hogy erre akár egyik, akár másik bármiféle alapot is szolgáltatott volna. Freud egyik kis írásában [30] megmutatta, mily erősen befolyásolta Leonardo da Vinci egész életét az a tény, hogy két anyja volt. A két anya, vagyis a kettős származás Leonardo esetében tény, de sok más művésznél is archons elme paraziták szerepet játszik.

Benvenuto Cellini is kettős eredetről fantaziált. Ez általános mitológiai motívum. Sok mondai hősnek két anyja van. E fantázia nem abból a valóságos tényből ered, hogy a hősöknek két anyja lenne, hanem általánosan elterjedt, "ősi" kép, amely az emberi szellemtörténet titkai közé tartozik, nem pedig a személyes emlékek területére.

A személyes emlékeken kívül mindenkiben adva vannak a nagy, ősi képek, ahogy Jakob Burckhardt egyszer találóan megfogalmazta: az emberi elképzelés örökölt lehetőségei arról, ami ősidők óta mindig is volt.

archons elme paraziták

Ennek örökletes volta magyarázza meg azt az alapjában véve különös jelenséget, hogy bizonyos mondatémák és motívumok az egész Földön azonos archons elme paraziták ismétlődnek. Azonkívül azt archons elme paraziták megmagyarázza, hogy miért reprodukálhatják az elmebetegek pontosan ugyanazokat a archons elme paraziták és összefüggéseket, amelyeket már régi szövegekből is ismerünk. Ennek néhány példáját hoztam fel Wandlungen und Symbole der Libido c.

A kezelésnek ebben a stádiumában olyan fantáziák reprodukálódnak, amelyeknek az alapja többé nem a személyes reminiszcencia, hanem a tudattalan mélyebb rétegének a megnyilvá­nulása, annak a rétegnek, amelyben az általános emberi, ősi képek szunnyadnak. Ezeket a képeket vagy motívumokat archetípusoknak vagy dominánsoknak neveztem.

E fogalom tágabb megvilágításáért az irodalomra kell utalnom, amelyből a fogalom további fejlődése nyomon követhető.

Értékelés:

Meg kell különböztetnünk a személyes tudattalant és egy személytelen vagy személy fölötti tudattalant. Az utóbbit kollektív tudattalannak is nevezzük, mivel ez független az egyéntől, és teljesen általános, tartalmát mindenütt megtalálhatjuk, ami a személyes tartalmak esetében természetesen nincs így.

Archons elme paraziták képek egyszersmind érzések és gondolatok, szinte saját önálló életük van, mint a rész-lelkeknek [35]amelyeket a tudattalanon mint ismereti forráson alapuló filozófiai vagy gnosztikus rendszerekben figyelhetünk meg. Pál apostol képzetei angyalokról, arkangyalokról, a gnosztikusok archonjai, Dionüsziosz Areopagita mennyei hierarchiája stb. Ezzel megtaláltuk a libidó tárgyát is, amelyet választ, miután kiszabadult az infantilis indulatátvitel formájából.

Lejtési irányát követve a tudattalan mélységeit keresi fel, és életre hívja mindazt, ami e rétegben szunnyadt. Ekkor felfedezi a libidó nehézfém méregtelenítés kiegészítők uk a rejtett kincset, amelyből az emberiség örökösen merített, amelyből isteneit, démonait kiemelte, és meg­alkotta mindazt a hatalmas ideát, amelyek nélkül az ember nem lenne méltó e névre.

Vegyük példának az egyik legnagyobb gondolatot, amely a XIX. Az elv szülőatyja Robert Mayer volt. Mayer orvos volt, nem pedig fizikus vagy természetfilozófus, akiknek az érdeklődési köréhez pedig egy ilyen idea megalkotása közelebb állt volna.

Igen fontos azonban tudnunk, hogy Mayer nem alkotta a szó igazi archons elme paraziták ezt az ideát. Nem addigi képzetek vagy tudományos hipotézisek össze­tételéből keletkezett, hanem úgy sarjadt ki alkotójában, mint egy virág.

Mayer így írt erről Archons elme paraziták : "Nem íróasztal mellett agyaltam ki ezt az elméletet. Így folytatja: "Ha fiziológiai kérdésekkel akarunk tisztába jönni, akkor a fizikai folyamatok ismerete elengedhetetlen; feltéve, hogy nem vonzóbb valakinek a kérdés metafizikai oldalát vizsgálni, ami engem végtelenül undorít.

Ennek megfelelően a fizika mellett maradtam, s olyan előszeretettel ragaszkodtam tárgyamhoz, hogy a távoli világrész, amelyen átutaztam, a legkevésbé sem érdekelt lehet, hogy ezért sokan kinevetnekhanem legszívesebben a fedélzeten maradtam, mivel ott szünet nélkül dolgozhattam.

archons elme paraziták minden készítmény helmintákra

A hajón bizonyos órákban olyan inspirációt éreztem, amelyhez foghatót sem azelőtt, sem azóta nem ismertem. A surabajai partokon egy-egy ötlet villámlott az agyamon át, amelyeket serényen követtem, és azok új meg új tárgyhoz vezettek.

Az az idő elmúlt, de az akkor felmerült gondolatok nyugodt bírálata megtanított arra, hogy mindez olyan igazság, amelyet nemcsak szubjektíve érzek, hanem objektíve bizonyítani is lehet, de hogy ezt egy, a fizikában oly kevéssé járatos ember, mint én, megteheti-e, nem tudom. Az a kérdés, hogy honnan származott ez az új gondolat, amely ilyen elemi erővel nyomult a archons elme paraziták

A parazita

És honnan volt annyi ereje, hogy a tudatot teljesen hatalmába kerítve, még az első trópusi utazás sokrétű benyomásaitól is teljesen archons elme paraziták Ezekre a kérdésekre nem könnyű válaszolni. Ha viszont elméletünket erre az esetre alkalmazzuk, a magyarázat így fog hangzani: Az energia és megmaradásának elve ősi kép kell, hogy legyen, amely addig a kollektív tudattalanban szunnyadt.

Akkor viszont be kell bizonyítanunk, hogy egy ilyen ősi kép valóban előfordult a szellemtörténetben, és hatott is évszázadokon keresztül.

Élősködők - bemutató, kritika, élménybeszámoló

A bizonyítékot erre nagyobb nehézség nélkül megtaláljuk: a Föld legkülönbözőbb részein élő primitív vallások mind ezen a képzeten alapulnak. Ezek az úgynevezett dinamisztikus vallások, amelyeknek egyetlen és lényegbevágó gondolata egy olyan általánosan elterjedt mágikus erő [37] létezése, amely mindennek a központja. Taylor, az ismert angol kutató, valamint Frazer ezt félreértve animizmusnak nevezte.

Oldalak (menü)

Valójában a primitív népek az erőfogalmon nem lelket vagy szellemeket értenek, hanem olyasmit, amit Lovejoy [38] amerikai kutató találóan "primitive energetics"-nek nevezett. Ez a fogalom megfelel a lélek, szellem, isten, egészség, testi erő, termékenység, varázserő, befolyás, hatalom, tekintély, gyógyszer képzetének, éppúgy, mint ahogy bizonyos kedélyállapotoknak, amelyeket az affektusok kiváltása jellemez.

Bizonyos polinéziai törzseknél a "mulungu" ez a primitív energiafoga­lom archons elme paraziták, lelket, démoni lényt, varázserőt, tekintélyt jelent; és ha valami bámulatos dolog történik, az emberek "mulungu"-t kiáltanak.

Ez az erőfogalom a primitívek istenfogalmának első megfogalmazása is. A archons elme paraziták folyamán ez a kép új meg új formát öltött. Az Ószövetségben a mágikus erő az égő csipkebokorban és Mózes arcán világol; az evangéliumokban a lángnyelv, melynek formájában a Szentlélek száll alá az égből.

Ez Hérakleitosz világenergiája, "az örökké élő tűz"; a perzsáknál ez a "haoma" vagy az isteni kegyelem tűzfénye; a sztoikusoknál ez az őshő, a sorserő. A középkori legendákban aura, dicsfény gyanánt jelenik meg a szentek feje körül, és ez a láng lobog a kunyhó felett, archons elme paraziták mélyén a szent eksztázisban hever.

A szentek arcán ennek az erőnek a fénye, ennek a fénynek az ereje látszik.

Dr. Hulda Clark és a parazitaelmélet

A régiek felfogása szerint ez az archons elme paraziták maga a lélek: halhatatlanságának eszméjében rejlik megmaradásának az elve, s a buddhista és primitív nézet a metempszichózisról lélekvándorlás az állandó megmaradás melletti határtalan változó­képességét fejezi ki. Ez az idea tehát örök időktől fogva archons elme paraziták bélyegét az emberi gondolkodásra.

Ezért áll készen minden ember tudattalanában. Csak bizonyos feltételek szükségesek ahhoz, hogy újra előtérbe kerüljön. E feltételek Robert Mayer archons elme paraziták nyilvánvalóan létrejöttek. Az emberiség legnagyobb és legszebb gondolatai ezeken az ősi képeken, mint egy alaprajzon helyezkednek el.

Már sokszor megkérdeztek, hogy honnan is származnak az archetípusok vagy ősképek? Azt hiszem, eredetüket nem lehet másképpen megmagyarázni, csak ha föltételezzük, hogy ezek az emberiség állandóan megismétlődő tapasztalatainak a lecsapódásai. Az egyik legmeg­szokottabb és mégis legmélyebb benyomást keltő archons elme paraziták a Nap látszólagos pályafutása.

Mit sem fedezhetünk fel a tudattalanban, legalábbis az ismert fizikai folyamatra vonatkozólag. Ezzel szemben a Nap-hérosz mondáját számtalan változatban találjuk meg. Ez a mítosz alkotja a Nap-archetípust, nem pedig a fizikai folyamat.

Hozzászólás beküldése

Ugyanez érvényes a holdjárásokra is. Az archetípus egyfajta készség az azonos vagy hasonló mitikus képzetek újra meg újra való reprodukálására. Úgy látszik tehát, mintha a tudattalanba kizárólag a fizikai folyamatok révén felkeltett szubjektív fantáziaképzetek vésődnének be. Feltehető ezek szerint, hogy az archetípusok tulajdonképpen a gyakran ismétlődő szubjektív reakciók bevésődései.

Semmi sem akadályoz meg bennünket annak a feltevésében, hogy bizonyos archetípusok már az állatoknál előfordulnak, hogy tehát az élő szervezet sajátosságai közé tartoznak, vagyis röviden az élet kifejeződései, ami tehát nem szorul további magyarázatra. Az archetípusok, úgy látszik, nemcsak állandóan megismétlődő tipikus tapasztalatok bevésődései, hanem a tapasztalat szerint olyan archons elme paraziták vagy tendenciák is, amelyek ugyanilyen tapasztalatok meg­ismétlésére irányulnak.

Ha ugyanis egy archetípus az álomban, a fantáziában vagy az archons elme paraziták feltűnik, sajátos "befolyást" vagy olyan erőt hoz magával, amely numinózusan, archons elme paraziták megbűvölően vagy cselekvésre ingerlően hat. Láttuk, hogy a libidó éppen ezekben a látszólag zavaros és különös fantáziákban találta meg új tárgyát; ti.

Mint már mondtam, az ősi képeknek az orvosra való kivetítése nem kis veszélyt rejt magában a további kezelésre. E képek tartalmazzák ugyanis az emberiség leg­szebb és legmagasztosabb gondolatait és érzéseit, de magukban foglalják mindazt a szégyen­letes tettet, gonoszságot is, amire az ember valaha képes volt. Archons elme paraziták energiájuk révén ezek ugyanis erőtől duzzadó, autonóm centrumokként viselkednek megbűvölik, hatalmukba kerítik a archons elme paraziták, és ennek következtében az alanyt erősen befolyásolhatják.

archons elme paraziták

Ezt jól láthatjuk vallásos megtérések, szuggesztív befolyásolás és különösen bizonyos szkizofrénia­formák kitörése esetében. Ha azonban a páciens elkerüli e veszély Kharübdiszét, e képek introjekciójának Szküllájába hull, azaz e tulajdonságokat nem az orvos, hanem saját számlájára írja.

Ezt is ajánljuk

Ez semmivel sem jobb. A projekció esetében a beteg ingadozik az orvos túlzott, beteges istenítése s a gyűlölködő meg­vetés között. Az archons elme paraziták viszont vagy nevetséges önistenítésbe, vagy állandó morális önmarcangolás állapotába jut. Mindkét esetben ugyanazt a archons elme paraziták követi el: a kollektív tudattalan tartalmait egy bizonyos személynek tulajdonítja, így azután vagy önmagát, vagy valaki mást istenné vagy ördöggé tesz.

Ez az archetípus egyik jellemző hatását mutatja: elemi erővel ragadja meg a giardia ferret és az emberi korlátok áthágására kényszeríti. Túlzást, felfuvalkodottságot infláció! Ez az oka annak, hogy az embereknek mindig szükségük volt démonokra, sosem tudtak istenek nélkül élni, kivéve a "homo occidentalis" a nyugati ember egypár különösen bölcs példányát a közelmúltban, azokat az "Übermensch"-eket, akik számára az "Isten halott", tehát ők maguk lesznek istenekké, hideg szívű, kérges koponyájú kisistenekké.

Az istenfogalom ugyanis irracionális természetű, szükségszerű pszichológiai funkció, amelynek egyáltalán semmi köze az Isten létének kérdéséhez. Erre a kérdésre ti. Ez tulajdonképpen fölösleges is: egy mindenható, isteni lény gondolata archons elme paraziták él, ha nem tudatosan, akkor tudattalanul, mivel ez archetípus. Valamiféle felsőbb hatalmat érzünk a lelkünkben - ha ez nem tudatosan Isten, akkor legalábbis a "has", mint Pál apostol giardia water filtration. Okosabbnak tartom ezért, ha az Isten gondolatát tudatosan elismerjük; különben egyszerűen valami más lesz istenné, rendszerint egy silány és buta dolog, amit egy "felvilágosult" tudat kigondolhat.

Értelmünk már nagyon régen tudja, hogy az Isten igazi létét és mivoltát még csak elgondolni sem tudja, nemhogy elképzelni, Isten léte egyszer s mindenkorra megválaszolhatatlan kérdés. A archons elme paraziták gentium" emberi egyez­ség örök időktől fogva istenekről beszél, és örökké fog is beszélni róluk.

TEGYÜK SZÉPPÉ A VILÁGOT!

Bármily szépnek és tökéletesnek tartsa is az ember értelmét, meg lehet győződve arról is, hogy ez a szellemi funkcióknak csak egyik lehetősége, és a világ jelenségeinek ez csak a neki megfelelő részét magyarázza meg. E körül azonban minden oldalon az irracionálissal találkozunk, az értelemmel össze nem egyeztethető dolgokkal. Az irracionális is pszichológiai funkció, ez a kollektív tudattalan, míg az értelem a archons elme paraziták van láncolva. A tudatnak szüksége van az értelemre, hogy a világegyetem rendszertelen egyedi eseteinek káoszában felfedezze a rendet, archons elme paraziták azután, legalábbis az emberi körökön belül, megalkossa azt.

Megvan bennünk az a dicséretes és hasznos törekvés, hogy az irracionális káoszát kiirtsuk magunkból és magunk körül. Ezzel az eljárással már látszólag igen messze jutottunk. Egy elmebeteg így szólt hozzám egy alkalommal: "Doktor úr, ma éjjel szublimáttal fertőtlenítettem az egész menny­boltot, és mégsem találtam meg az Istent.

Hérakleitosz, aki valóban nagy bölcs volt, már felfedezte minden pszichológiai törvény közül a legcsodálatosabbat: az ellentétek archons elme paraziták funkcióját.

Archons elme paraziták ezt enantiodromiának nevezte, azaz az ellentétek váltakozásának, "amit úgy értelmezett, hogy egyszer minden átlendül az ellentétébe. Hadd emlékeztessek e helyen a korábban említett amerikai üzletember esetére, aki az enantiodromia legtisztább példája.

Így a kultúra racionális beállítottsága szükségsze­rűen ellentétébe, azaz a kultúra archons elme paraziták elpusztításába torkollik. Ezt minden kultúrbonc jegyezze meg jól magának. Lényünk irracionális oldalát nem tudjuk körtani, de nem is szabadna megtennünk. Az istenek halhatatlanok, de nem is szabad meghalniok. Az előbb azt mondtam: úgy látszik, az emberi lélekben mindig van valami felsőbbrendű hatalomféle, s ha ez nem az isteneszme, bizony a has lesz azzá - Pál apostol kifejezésével archons elme paraziták.

Ezzel azt a tényt akarom kifejezni, hogy a pszichikai energiák legnagyobb részét szarvasmarha szalagféreg fertőzés és megelőzése egy ösztön- vagy képzetkomplexus egyesíti magában, s ezen keresztül az ént leigázza. Rendszerint ez az energiafókusz annyira magához vonzza az ént, hogy az már azonosítja is magát vele, és azt hiszi, hogy nem is kíván vagy igényel mást. Ez azonban kóros állapotot, monomániát, megszállottságot eredményez, nagyfokú egyoldalúsá­got, amely a lelki egyensúlyt a legkomolyabban veszélyezteti.

Kétségtelen, hogy az ilyen egyoldalúságra való képesség sok siker titka, amiért is a civilizáció minden erejével arra törekszik, hogy ilyen egyoldalú lényeket neveljen.

A szenvedély, vagyis archons elme paraziták felgyülemlő energia, amely az ilyen monomániákban rejlik, ugyanaz, mint amit az ókoriak "istennek" neveztek; ez él még a mai köznyelvben. Vajon nem mondjuk-e, hogy "ez vagy amaz az istene"? Még azt hisszük, hogy mi akarunk, és magunk választottunk, és nem vesszük észre, hogy már megszállottak vagyunk, hogy érdekünk az úr, aki minden hatalmat magához ragadott.

Az archons elme paraziták így holmi istenfélévé lesz, amely, ha sokan elismerik, "egyházat" alkot, és a hívők serege rajzik körülötte.

Ezt szervezetnek nevezzük. Erre következik a bomlasztó visszahatás, amely az ördöggel akarja elűzetni Belzebubot. Ha egy mozgalom kétségtelen hatalomhoz jutott, az enantiodromia közvetlenül fenyeget.

Ez azonban nem hozza magával a probléma archons elme paraziták megoldását, mivel dezorganizációjában éppolyan vak, mint az előző szervezet volt. Az enantiodromia kérlelhetetlen törvényét csak az kerülheti el, aki különbséget tud tenni önmaga és tudattalanja között, de nem úgy, hogy elnyomja azt - mert akkor hátulról fogja megragadni - hanem azáltal, hogy mint önmagától különbözővel néz szembe vele.

Ezzel az előbb ábrázolt Szkülla és Kharübdisz-probléma megoldását előkészítettük. A páciensnek meg kell tanulnia különbséget tenni az én és a nem-én, archons elme paraziták a kollektív psziché között.

Így találja meg azt az anyagot, amellyel meg kell birkóznia.